KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Kullanım Sözleşmesi aşağıda tanımlanan Portala üye olan veya herhangi bir şekilde kullanan Kullanıcı ile Beylerbeyi Mah. Hacı Kerimağa Sok. No.2/1 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Gardrops Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi (“ Gardrops”) arasında akdedilmiştir. Mobil uygulamaya veya https://www.gardrops.com internet sitesine girmeniz veya uygulama veya site içerisinde bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

2. TANIMLAR

Aşağıda yer alan tanımlar işbu Kullanım Sözleşmesi kapsamında belirtilen anlamları ifade edecektir:

Gardrops Arayüzü: Başta Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğin görüntülenebilmesi ve Gardrops Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Gardrops’a ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren uygulama sayfaları.

Gardrops Üyelik Hesabı: Kullanıcı’nın Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda Gardrops’a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Kullanıcı’ya ait olan facebook, hesabı üzerinden erişilen Kullanıcıya özel uygulama sayfasını,

Gardrops Veritabanı: Portal dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Gardrops’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

Hizmet: Portal içerisinde Kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Gardrops tarafından sağlanan hizmetler.

İlan Programları: Ürün özellikleri, satış fiyatı gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden Kullanıcıya seçim hakkı tanınarak Kullanıcının kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği Portal’da yer alacak ilanlar.

Kullanıcı veya Kullanıcılar: Gardrops tarafından kullanıma sunulan “Gardrops” isimli uygulamasına üye olan ve/veya herhangi bir şekilde uygulama dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve/veya uygulamaya erişim sağlayan gerçek kişiler.

Portal: Gardrops isimli mobil uygulama veya https://www.gardrops.com internet sitesi.

Satıcı: İşbu sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle Kullanıcılara yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürünleri satışa arz eden tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükârda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan gerçek kişi Kullanıcı.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcılara ilişkin Portal’da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve tüm hizmetlere ilişkin Gardrops tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Portal’a üye olma işlemi kullanıcının mobil uygulama / internet sitesi üzerinden e-posta adresini kullanarak bir hesap oluşturması veya kayıt sayfasındaki yönlendirme linkiyle erişilecek Kullanıcı’ya ait Facebook hesabına Kullanıcı tarafından giriş yapılması ve Gardrops tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üyelikten doğan hak ve yetkilere sahip olunamaz.

4.2. Portala üye olabilmek için reşit olmak ve Gardrops tarafından işbu sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi Gardrops tarafından işbu sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Portal kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması sonucunu doğurmayacaktır.

4.3. Gardrops, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları Gardrops'un münhasıran kendi kararına bağlı olarak kullanılabilir.

4.4. Gardrops, Portal içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. Gardrops tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Gardrops tarafından ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Kullanıcılara duyurulur.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı Genel Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Portal hizmetlerinden faydalanırken ve Portal’daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Portal’ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kural ve beyanlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.2 Kullanıcı, Portalın farklı Kullanıcıları buluşturan bir aracı platform olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, aksi belirtilmedikçe mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden satın alacağı hiçbir ürün/hizmetin Gardrops tarafından ifa edilmeyeceğini ve Gardrops'un satın alınacak ürünün kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder.

5.1.3 Kullanıcı, Gardrops'un yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla aracı hizmetler sağlayan bir sanal platform olduğunu, Platform’da yayınlanan/ilan edilen ürünler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya herhangi bir şekilde tacir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple, başka bir Kullanıcı’dan talep ettiği bir Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin muhatabının zürün sahibi Kullanıcı olduğunu; Gardrops'un ürünün elden çıkarılması işleminin hiçbir aşamasında taraf olmadığını; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ayıplı olup olmaması ile ilgili hiçbir konu hakkında Gardrops'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.4 Kullanıcı, satın aldığı ürünün kendisine kargolanması halinde teslim alma yükümlülüğünün olduğunu, iade bildiriminde bulunmaksızın ürünü teslim almaması ve ürünün Satıcıya geri gönderilmesi halinde Gardrops’un KDV dahil satınalma arayüzünde belirtmiş olduğu hizmet bedelini tahsil ettikten sonra Satıcının olası masraflarını da ürün bedelinden tahsil ederek kalan meblağı kendisine iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.5 Kullanıcı, ürünün anlaşmaya ve ilanda belirtilen niteliklere uygun ve ayıpsız olması ve herhangi bir iade talebi bulunmaması halinde ürün bedelinin Satıcı hesabına transferi için Gardrops'a bildirimde bulunmayı, bu bildirim ile birlikte iade hakkının sona ereceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.6 Kullanıcı iade hakkını aşağıdaki hallerde kullanabileceğini kabul ve taahhüt eder:

a. Ürünün ayıplı olması

b. Ürünün listedeki ve resimdeki niteliklere sahip olmaması,

c. Ürünün listede veya resimde yer almayan bir hasar içermesi,

d. Ürünün marka iddiasıyla satılmasına rağmen marka olmaması

5.1.7 Kullanıcı iade hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul ve taahhüt eder:

a. Ürün üzerindeki salt mutat kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma ve hasarlar

b. Aynı ilan üzerinden birden fazla ürünün satın alındığı haller

5.1.8. Kullanıcı, iade koşullarının oluşması halinde iade hakkını kullanacağını teslim günü dahil 2 (iki) gün içerisinde Gardrops’a bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. İade koşullarına dayanılarak geri gönderilen ürünün Satıcı tarafından teslim alındığı kendisine bildirilmesini müteakip Gardrops, ürün bedelini iade hakkını kullananın hesabına geri gönderecektir. Teslim gününden itibaren 1 (bir) gün içerisinde iade bildiriminde bulunulmaması halinde ürün bedeli Gardrops tarafından Satıcı hesabına gönderilecektir.

5.1.9. Kullanıcı, siparişi ürün kargoya verilmeden iptal etmesi halinde Gardrops tarafından KDV dahil tahsil edilen hizmet bedelini tahsil edilerek kalan meblağın kendi hesabına geri gönderileceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.10. Kullanıcı, Gardrops’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Gardrops’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan eder. Bunun haricinde Kullanıcının Portal üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca Gardrops’a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya Kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin Gardrops’a bildirilmesi halinde Gardrops Kullanıcının kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verme hakkına sahiptir.

5.1.11. Kullanıcıların, Gardrops tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Gardrops Üyelik Hesabına girişte kullandıkları sosyal medya kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliğini sağlamaları, münhasıran kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları münhasıran Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, Gardrops’un ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.12. Kullanıcılar, Portal dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Portal üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. Gardrops, Kullanıcılar tarafından iletilen veya Portal üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan bilgilerin ve bu bilgi içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü altında değildir. Gardrops aynı zamanda işbu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.13. Kullanıcılar, Gardrops’un yazılı onayı olmaksızın işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.14. Gardrops’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Portalı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Gardrops’un veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Portal üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Gardrops ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Gardrops, Kullanıcıların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin doğrudan veya dolaylı uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

5.1.15. Gardrops, Portal üzerinde yer alan ilanlar ve Gardrops Arayüzü ile ilgili olarak Kullanıcıların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve Gardrops Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların sistem gereği izin verilmeyen başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, Gardrops üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine Gardrops tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen Gardrops Veri tabanının işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Gardrops'un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.16. Gardrops Veri Tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Gardrops'un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.17. Portalda Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Gardrops'un, Gardrops çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Gardrops Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.18. Kullanıcı Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili Gardrops'un herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, Gardrops'un veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.19. Kullanıcı, Gardrops ile olan ticari iş birliği kapsamında elde edeceği tüm kazançların vergilendirilmesi hususunda tüm yükümlülüklerin yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.1.20. Kullanıcıların Gardrops'un yazılı izni dışında, Portal üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri ya da iletişim bilgilerini paylaşmaları yasaktır.

5.1.21. Kullanıcılar diğer Kullanıcıların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşımdan ve bunlar neticesinde ortaya çıkabilecek zararlardan hukuken sorumlu olacaklardır.

5.1.22. Gardrops, Kullanıcılara profillerinde gerçekleşecek hareketlere ilişkin olarak bilgilendirme mesajları gönderebilir. Kullanıcı, Portal’daki ayarlar bölümünde bilgilendirme mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.

5.2. Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Satıcı, Gardrops platformu kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanırken Gardrops iş akışına, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve müşteri (Kullanıcı) memnuniyeti çerçevesinde belirlenecek genel kurallara uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Satıcı;

a. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili yönetmelikler dahil olmak üzere tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Kullanıcıların ilgili mevzuattan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisinin olacağını ve Kullanıcıların taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, ilgili mevzuat uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını,

b. Portal üzerinden sunumunu yaptığı ürünleri listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu ve bu ürünleri şahsen kullanmış olduğunu, şahsen kullanmadığı, ikinci el olmayan hiçbir ürün için ilan vermeyeceğini,

c. Listelenen ürün ilanlarında başkaca ürünleri satmaya veya pazarlamaya yönelik ifadeler kullanmayacağını, aksi takdirde üyeliğinin sona erdirileceğini,

d. Platform üzerinden kendi ürettiği ve/veya tasarladığı ürünleri listelemeyeceğini,

e. Listelenen ürünleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu, bu ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını,

f. Listelenen ürünlere ilişkin marka, logo, görseller, videolar, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın Gardrops'a Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunu,

g. Listelenen ürünlerin her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,

h. Listelenen ürünlere dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için elden çıkarmak istediği ürünler ile ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanmayacağını, yanıltıcı bilgilere vermeyeceğini,

i. Ürün bedelinin Gardrops tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten itibaren 3 (üç) gün içerinde ürünü alıcının adresine göndereceğini,

j. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını,

k. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Gardrops tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmekle mükellef olacağını,

l. Listelenen hizmetlerin güncel ve mevzuata uygun olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu,

m. Portal üzerinde bilgilerine sahip olduğu Kullanıcılar ile Gardrops aracılığı haricinde hiçbir şekilde ve nam altında hizmet ifası ilişkisi içine girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2. Kullanıcı kanuna veya sözleşmeye aykırı eylemleri neticesinde, özellikle Platformun amacına aykırı olarak, ikinci el/ kullanılmış olmayan bir ürün satması ya da ticari amaçlarla satış yapması neticesinde Gardrops nezdinde oluşacak tüm zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2.3. Satıcı, işbu sözleşme kapsamında Kullanıcıya yalnızca satışa konu ürünleri göndermeyi; olağandan fazla hacimsel ağırlığa (“desi”) sahip olan gönderilerin ayrıca ücretlendirileceğini (“shipping valuation”) kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Gardrops'un Hak ve Yükümlülükleri

5.3.1. Gardrops işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili Gardrops Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4. maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; Gardrops herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya son verebilir.

5.3.2. Gardrops, Portal’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Portal Kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Gardrops bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Gardrops'un talep ettiği değişiklik ve düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Gardrops tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Gardrops tarafından yapabilir. Gardrops tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.

5.3.3. Gardrops, Portal’ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Gardrops bu mesaj ve içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.3.4. Kullanıcılar, verilen hizmet kapsamında Gardrops'un 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kullanıcılar tarafından sunulan, web sitesine kaydedilen veya paylaşılan içerikleri kontrol etmek veya işbu içerik veya içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.3.5. Gardrops'un işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, işbu Sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Gardrops'un kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır. Gardrops kullanıcısına bu kapsamda e-Arşiv faturası düzenler.

5.3.6. Gardrops, Platformun sahibi ve yöneticisi konumunda olup bu kapsamda ticari faaliyetlerini 5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcı, 6563 sayılı Kanun uyarınca da aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla sürdürmektedir. Gardrops, her zaman için sahibi olduğu Platfom ile Gardrops Veritabanı’nı veya bunların yönetimini ve/veya sunmakta olduğu Hizmetler ile işbu sözleşme kapsamındaki hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını ve/veya işbu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir.

6. GARDROPS HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

6.1. Gardrops Genel Hizmet Çerçevesi

Gardrops tarafından verilen hizmetlerin kapsamı; Kullanıcıların hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması şeklinde hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde Kullanıcının Gardrops Kullanıcı Hesabı üzerinden yükleyeceği içeriklerin Portal üzerinden Kullanıcının seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması, Kullanıcıların birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen sistemi kullanarak Portal dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde Portal üzerinden diğer Kullanıcılar üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için aracılık hizmetinin verilmesidir.

6.2.Gardrops İlan Hizmetleri

6.2.1. Kullanıcı, Gardrops Üyelik Hesabı üzerinden Gardrops tarafından belirlenen İlan Programlarına göre Gardrops Üyelik Hesabı içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve Gardrops Veritabanı’na yükleyecektir.

6.2.2. Gardrops, İlan Programlarını Gardrops Üyelik Hesabı üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde Kullanıcının seçimine sunmayı ve ilgili ilan programına göre Gardrops Üyelik Hesabı içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde Kullanıcının ilanını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.3. Gardrops, Portalda yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Portalda yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle Kullanıcıya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Gardrops bahsi geçen duruma ilişkin Kullanıcıya iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde Kullanıcı da ilgili İlan Programı için ödemiş olduğu bedelin iadesini Gardrops’dan talep etmeyeceğini ve bedele ilişkin hukuki yollara başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.4. Gardrops, Kullanıcının ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve Gardrops ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Kullanıcı, bu konuda Gardrops’a yetki verdiğini beyan ve kabul etmektedir.

6.2.5. Kullanıcı, Gardrops Üyelik Hesabı üzerinden başta İlan Programlarına ilişkin seçimleri olmak üzere Gardrops Üyelik Hesabı içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.6. Kullanıcı, Gardrops Üyelik Hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.7. Kullanıcı, Portalda yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, Portalın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Portalda yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.8. Kullanıcı, Portalda yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. Kullanıcının hesabında ve ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan ürünlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren Kullanıcılar için Gardrops, Kullanıcıya herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan üyeliğini askıya alabilir, üyelikten çıkarabilir, üyelikten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

6.2.9. Kullanıcı, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

6.3.İlan Hizmetlerinde Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.3.1. Kullanıcı, Portalda ilanları gösterilen Satıcıya ait ürünlerin satın alma talebini; Portal alt yapısını kullanarak yapar. Kullanıcının Portal üzerinden Gardrops tarafından sağlanan alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebi ilanda belirtilen ürünün satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek Satıcı ile bu şartlar çerçevesinde bir satış akdi yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir. Kullanıcı bu satın alma talebiyle ilgili ürünü satın almayı kabul ve taahhüt eder.

6.3.2. Kullanıcı, Portal üzerinden Gardrops Portal’ına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma işlemi ile Satıcı ile ürünü satın alan Kullanıcı arasında oluşturulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme formu onaylanır.

6.3.3. Satıcı, güvenli ödeme döngüsü tamamlanan her işlem için Gardrops’ye aldığı hizmet karşılığında brüt ürün bedelinin (Gardrops'un vermiş olduğu hizmetlerden ileri gelen KDV dahil olmak üzere) satınalma arayüzünde belirtilen Gardrops hizmet bedeli(komisyonu) ve Gardrops’un eğer mevcut ise işlem sebebi ile uğrayacağı zarar da dahil olarak ödemeyi kabul eder. Satıcının düzenlediği ilanda yer alan ürün bedelinde, Gardrops hizmet komisyonu dahildir ve işbu komisyon güvenli ödeme döngüsü dahili müşteri onayı alınır alınmaz bakiye tutar Satıcının Gardrops Üye Profilinde yer alan banka hesabına aktarılır. Söz konusu hizmet komisyonu karşılığında Gardrops tarafından Satıcıya fatura kesilecektir. Hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle tüm sorumluluk bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren Kullanıcılara aittir. Kullanıcılar, Gardrops'un doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcı, Platform üzerinden satın alım esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, Gardrops tarafından anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemleri, finansal aracı kurumlar/bankalar nezdinde saklanmasını talep edebilir. Kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin tüm güvenlik önlemleri üçüncü kişi ödeme sistemince sağlanacak olup, Kullanıcı, Gardrops'un herhangi bir durumda sorumlu olmayacağını ve muhatabının üçüncü kişi ödeme sistemi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri dilediği takdirde, kredi kartı bilgilerinin ödeme sistemi üzerinde saklanmasından vazgeçerek bu bilgilerin silinmesi talep edebilir.

6.3.4. Kullanıcı, Satıcı tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında Gardrops'un bilgi sahibi olmadığını, olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü altında bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.4.İlan Hizmetlerinde Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.4.1. Satıcı, satıma arz ettiği ürünler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satıcı satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, mevzuat ve/veya Portal üzerinden yapılan bildirimler uyarınca ilanı ve internet üzerinden satışı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya Portalın ilgili yerlerinde belirtilen Portalın ve Portalda sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu Gardrops'un ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

6.4.2. Satıcı, Kullanıcının ilanda belirtilen bedeli ödemesi halinde Kullanıcıya ürün satışını gerçekleştireceğini ve ürün teslimini Portal’da beyan edilen seçeneklerden seçmiş olduğu şekilde ve zamanında yapacağını kabul eder.

6.4.3. Satıcı, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürünlerin mevzuat ve/veya Portal üzerinden yapılan bildirimler uyarınca ilanı ve internet üzerinden satışı yasak ürünlerden olmasında, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde Gardrops’ye yapılan taleplere karşı Gardrops’yi her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.4. Satıcı, işbu sözleşme uyarınca satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, Kullanıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi yani ürünün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Kullanıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere Kullanıcı tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder.

6.4.5. Satıcı, Kullanıcıya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını, aksi takdirde Kullanıcı tarafından ödenecek bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve Kullanıcıya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.6. Satıcı, “Evden Kargo Teslimatı” Hizmeti’nden yararlanması halinde işbu Sözleşmede ve Evden Kargo Teslimatı Hizmeti Kullanım Şartları’nda yer alan yükümlülüklere uygun davranacağını, bu kapsamda alacağı hizmeti hiçbir surette suiistimal etmeyeceğini, hizmetin teminini zorlaştıracak veya maliyetini arttıracak davranışlardan kaçınacağını kabul ve beyan eder.

6.4.7. Kullanıcılar, yukarıda sayılan temel hizmetlere ek olarak Portalda duyurulan ve kullanım koşulları Portalın ilgili kısımlarında belirtilen hizmetlerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. Kullanıcılar, Gardrops tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Portalın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin Portalın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.5.“Bestseller Üyelik” ve Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.5.1. “Bestseller Üye” sıfatını haiz olan Kullanıcılar, Portal üzerinde gerçekleştirecekleri işlemlerde Gardrops tarafından sağlanacak çeşitli avantajlardan faydalanabilecek olup, bu kapsamda Portal üzerinden erişilebilen “Bestseller Üyelik” kurallarına uymakla yükümlü olduklarını kabul ve beyan ederler. “Bestseller Üye” sıfatını haiz Satıcılar tarafından gerçekleştirilecek olan satışlardan satış başına %9 işlem bedeli tahsil edilecektir. Tahsil edilecek minimum işlem bedeli 3,99 TL’dir. Gardrops işlem bedeli tutarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

6.5.2. Kullanıcılar, ilan hizmetlerini işbu sözleşmenin 6.5.3. maddesi kapsamında kullanmaları halinde Portal üzerinde “Bestseller Üye” olarak değerlendirileceklerini, “Bestseller Üye” profillerinde bu hususun diğer Kullanıcılar tarafından anlaşılmasını sağlayacak bir işarete yer verileceğini bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

6.5.3. Aşağıdaki kullanımlarda bulunan Satıcılar “Bestseller Üye” olarak değerlendirilecektir:

a. Butik ve benzeri satış işlemleri gerçekleştiren

b. Porta üzerinde çoğunlukla yeni ürün satışı yapan

c. Portal üzerinden seri ürün satışı yapan

d. Portal’ı Gardrops güvenli ödeme sisteminin avantajlarını ve kargo anlaşmalarını kullanmak amacıyla satış işlemi gerçekleştiren

6.5.4. Gardrops, Kullanıcıların 6.5.3. madde kapsamında “Bestseller Üye” olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin münhasır takdir yetkisine sahiptir.

6.5.5. Gardrops, farklı üyelik hesabı oluşturmak suretiyle satış yapmak dahil “Bestseller Üye” olarak değerlendirilmemek ve/veya “Bestseller Üyelik” kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla hareket eden Kullanıcıları tespit etmesi halinde söz konusu Kullanıcıların üyelik hesaplarına “Bestseller Üyelik” olarak tanımlama veya söz konusu hesapları tamamen veya geçici olarak kapatma hakkına sahiptir.,

6.5.6 . “Bestseller Üyelik” Kullanıcı özelinde tanımlanmakta olup para ile satılmaz veya başka bir kişiye devredilemez.

7. İLAN VERİLMESİ, SATIMA ARZI, LİSTELENMESİ YASAKLI ÜRÜNLER

7.1. Gardrops tarafından Portal’da verilen hizmetler kapsamında, mevzuat gereği ve/veya Portal üzerinde ilan edilen bazı ürünlerin satıma arzı, listelenmesi yasaktır. Bunlar dışında Kullanıcının çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin de satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

7.2. Kullanıcının tacir/esnaf gibi, temsili ürün resmi kullanılan bir ilan üzerinden birden fazla aynı nitelikli ürünün satışını gerçekleştirmesi yasaktır

7.3. Portalda ilgili arayüzlerde ve müşteri destek bölümünde belirtilen yasaklı ürün olarak belirtilen ürünlerin Kullanıcı tarafından Portal’da satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun Gardrops tarafından tespit edilmesi halinde Gardrops ilgili yasaklı ürünün satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün satıma arz eden, ilanını veren Kullanıcının üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

7.4. Gardrops gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcıya önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunma hakkına sahiptir. Kullanıcı, yasaklı ürünün satışıyla bağlantılı olarak Gardrops şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Gardrops’yi hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde Gardrops'un doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Portal'da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Gardrops isimli bu mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, Gardrops markası ve diğer markalar, www.Gardrops.com alan adı ve mobil uygulaması, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Mobil Uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Gardrops'un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Sözleşme Değişiklikleri

Gardrops tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portal’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9.2. Devir

Gardrops, her zaman için işbu Sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir. Kullanıcı, Gardrops’un yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını tamamen veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir.

9.3. Mücbir Sebep

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Gardrops işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Gardrops için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Gardrops’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Gardrops’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde ve tarafların bu sebeple sözleşmesel yükümlülüklerinden herhangi birini tam ve/veya gereği gibi yerine getirememeleri durumunda Gardrops işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirim veya önele gerek kalmaksızın feshedebilir.

9.4.Delil

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.6.Bildirimler

Gardrops, Kullanıcı ile Kullanıcı’nın kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, e-posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

9.7.Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi halinde, söz konusu geçersizlik veya uygulanamazlık halinde Sözleşmenin diğer hükümleri tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Sözleşme 9 (dokuz) maddeden oluşmakta olup, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.